ï»?!DOCTYPE html> 生根菌肥ï¼?盘根一号,北京丰尔乐科技有限公司 - ´ó·¢²ÊƱ
´ó·¢²ÊƱ | 农资招商 | 农资代理å•?/a> | 化肥ç½?/a> | 农药ç½?/a> | 种子ç½?/a> | 农机ç½?/a> | 农膜ç½?/a> | 农资资讯| 农资展会 | 走进蓝孩å­?/a>
  • 生根菌肥

   生根菌肥

  • 生根菌肥

   生根菌肥

  • 磷钾增产è?/></a>
																		 <p class= 磷钾增产è?/></a>
																		 <p class= 返青柯杈ä¹?/></a>
																		 <p class= 返青柯杈ä¹?/></a>
																		 <p class= 返青柯杈乐F

   返青柯杈乐F

  • 活钾ç´?/></a>
																		 <p class= 活钾ç´?/></a>
																		 <p class= 抗重迎茬菌剂

   抗重迎茬菌剂

  • 抗重迎茬菌剂

   抗重迎茬菌剂

  • 生根壮苗å‰?/></a>
																		 <p class= 生根壮苗å‰?/></a>
																		 <p class= 生根壮苗å‰?/></a>
																		 <p class= 生物有机é’?/></a>
																		 <p class= 盐碱改良å‰?/></a>
																		 <p class= 盐碱改良å‰?/></a>
																		 <p class= 宜生æ ?/></a>
																		 <p class= 玉壮ä¸?/></a>
																		 <p class= 激æŠ?20

   激æŠ?20

  • 激æŠ?60

   激æŠ?60

  • 苛护

   苛护

  • 苛护1å?/></a>
																		 <p class= 急救1+1

   急救1+1

  • 急救1+1

   急救1+1

  • 急救1+1

   急救1+1

  • 高浓·ç¡?

   高浓·ç¡?

  • 流体ç¡?/></a>
																		 <p class= 糖醇é’?/></a>
																		 <p class= 海洋精华ç´?/></a>
																		 <p class= 包心软腐ç?/></a>
																		 <p class= 解害增产�/></a>
																		 <p class= 枯萎一支灵

   枯萎一支灵

  • 苗床å®?/></a>
																		 <p class= 苗床专家

   苗床专家

  • 膨大å¿?/></a>
																		 <p class= 强力生根å‰?/></a>
																		 <p class= 霜疫速克

   霜疫速克

  • 速克è?/></a>
																		 <p class= 特效杀菌王

   特效杀菌王

  • 一支灵

   一支灵

  • 移栽ä¹?/></a>
																		 <p class= 芸藻ç´?/></a>
																		 <p class= 返青1å?/></a>
																		 <p class= 返青å¿?

   返青å¿?

  • 返青å¿?

   返青å¿?

  • 返青å¿? 柯杈å¤?/></a>
																		 <p class= 返青å¿? 柯杈å¤?

   返青å¿? 柯杈å¤?

  • 金棒å­?

   金棒å­?

  • 金棒å­?

   金棒å­?

  • 抗重迎茬菌剂

   抗重迎茬菌剂

  • 碱地ä¹?/></a>
																		 <p class= 盐碱改良å‰?/></a>
																		 <p class= 盐碱改良å‰?/></a>
																		 <p class= 抗重迎茬菌剂

   抗重迎茬菌剂

  • 抗重迎茬菌剂

   抗重迎茬菌剂

生根菌肥 生根菌肥 磷钾增产è? longdesc= 磷钾增产è? longdesc= 返青柯杈ä¹? longdesc= 返青柯杈ä¹? longdesc= 返青柯杈乐F 活钾ç´? longdesc= 活钾ç´? longdesc= 抗重迎茬菌剂 抗重迎茬菌剂 生根壮苗å‰? longdesc= 生根壮苗å‰? longdesc= 生根壮苗å‰? longdesc= 生物有机é’? longdesc= 盐碱改良å‰? longdesc= 盐碱改良å‰? longdesc= 宜生æ ? longdesc= 玉壮ä¸? longdesc= 激æŠ?20 激æŠ?60 苛护 苛护1å? longdesc= 急救1+1 急救1+1 急救1+1 高浓·ç¡? 流体ç¡? longdesc= 糖醇é’? longdesc= 海洋精华ç´? longdesc= 包心软腐ç? longdesc= 解害增产ç? longdesc= 枯萎一支灵 苗床å®? longdesc= 苗床专家 膨大å¿? longdesc= 强力生根å‰? longdesc= 霜疫速克 速克è? longdesc= 特效杀菌王 一支灵 移栽ä¹? longdesc= 芸藻ç´? longdesc= 返青1å? longdesc= 返青å¿? 返青å¿? 返青å¿? 柯杈å¤? longdesc= 返青å¿? 柯杈å¤? 金棒å­? 金棒å­? 抗重迎茬菌剂 碱地ä¹? longdesc= 盐碱改良å‰? longdesc= 盐碱改良å‰? longdesc= 抗重迎茬菌剂 抗重迎茬菌剂
生根菌肥

[产品名称]生根菌肥

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 500克Ã?0è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

生根菌肥

[产品名称]生根菌肥

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 500克Ã?0è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

磷钾增产è? title=

[产品名称]

磷钾增产è? title=

[产品名称]

返青柯杈ä¹? title=

[产品名称]

返青柯杈ä¹? title=

[产品名称]

返青柯杈乐F

[产品名称]返青柯杈乐F

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 20kg/è¢? 25kg/è¢?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

活钾ç´? title=

[产品名称]

活钾ç´? title=

[产品名称]

抗重迎茬菌剂

[产品名称]抗重迎茬菌剂

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 4000g×5è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

抗重迎茬菌剂

[产品名称]抗重迎茬菌剂

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 4000g×5è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

生根壮苗å‰? title=

[产品名称]

生根壮苗å‰? title=

[产品名称]

生根壮苗å‰? title=

[产品名称]

生物有机é’? title=

[产品名称]

盐碱改良å‰? title=

[产品名称]

盐碱改良å‰? title=

[产品名称]

宜生æ ? title=

[产品名称]

玉壮ä¸? title=

[产品名称]

激æŠ?20

[产品名称]激æŠ?20

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 500g

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

激æŠ?60

[产品名称]激æŠ?60

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 500g

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

苛护

[产品名称]苛护

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 5kg

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

苛护1å? title=

[产品名称]

急救1+1

[产品名称]急救1+1

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?ç®?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

急救1+1

[产品名称]急救1+1

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?ç®?

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

急救1+1

[产品名称]急救1+1

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?ç®?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

 高浓·ç¡?

[产品名称] 高浓·ç¡?

[产品类型] 大量元素水溶è‚?

[产品规格] ç“?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

流体ç¡? title=

[产品名称]

糖醇é’? title=

[产品名称]

海洋精华ç´? title=

[产品名称]

包心软腐ç? title=

[产品名称]

解害增产� title=

[产品名称]

枯萎一支灵

[产品名称]枯萎一支灵

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?ç®?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

苗床å®? title=

[产品名称]

苗床专家

[产品名称]苗床专家

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 300g×20ç“?ç®?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

膨大å¿? title=

[产品名称]

强力生根å‰? title=

[产品名称]

霜疫速克

[产品名称]霜疫速克

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?ç®?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

速克è? title=

[产品名称]

特效杀菌王

[产品名称]特效杀菌王

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

一支灵

[产品名称]一支灵

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 13mlx200ç“?ç®?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

移栽� title=

[产品名称]

芸藻ç´? title=

[产品名称]

返青1å? title=

[产品名称]

返青å¿?

[产品名称]返青å¿?

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 12.5kg/æ¡? 10kg/æ¡?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

返青å¿?

[产品名称]返青å¿?

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 12.5kg/æ¡? 10kg/æ¡?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

返青å¿? 柯杈å¤? title=

[产品名称]

返青å¿? 柯杈å¤?

[产品名称]返青å¿? 柯杈å¤?

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 12.5kg/æ¡? 10kg/æ¡?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

金棒å­?

[产品名称]金棒å­?

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 25kg/è¢? 20kg/è¢?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

金棒å­?

[产品名称]金棒å­?

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 25kg/è¢? 20kg/è¢?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

抗重迎茬菌剂

[产品名称]抗重迎茬菌剂

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 4000g×5è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

碱地ä¹? title=

[产品名称]

盐碱改良å‰? title=

[产品名称]

盐碱改良å‰? title=

[产品名称]

抗重迎茬菌剂

[产品名称]抗重迎茬菌剂

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 4000g×5è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

抗重迎茬菌剂

[产品名称]抗重迎茬菌剂

[产品类型] 菌肥,

[产品规格] 4000g×5è¢?ä»?/p>

[销售渠道] 全国总代,

[招商区域]

[生产厂家] 北京丰尔乐科技有限公司

代理留言

 • * 代理区域ï¼?

  会议营销 连锁药店 商场/超市 广告炒作 保健品店/化妆品店 社区康复中心 批发
 • 代理留言ï¼?/p>

 • * è?ç³?人:

 • 联系电话ï¼?/p>

 • 联系手机ï¼?/p>

 • QQï¼?/p>

 • Emailï¼?/p>

 • 单位ï¼?/p>

 • 只需要此产品,其他勿扰! 望同类厂家联系,对比选择ï¼?
招商热线ï¼?
æ‰?nbsp;  机:18604313458
联系人:孙æ€?
微信号:
企业网址ï¼?a href="http://www.jisheng100.com.cn/vip/fengerle" target="_blank">http://www.jisheng100.com.cn/vip/fengerle
招商咨询ï¼? 孙æ€?
扫描二维ç ?添加微信好友沟通资è®?/div>
´ó·¢²ÊƱ

Copyright 2018 www.jisheng100.com.cn Inc. All Rights Reserved. 中国蓝网 版权所有北京工信部备案:京ICPå¤?7009111å?北京公安部备案:京公网安å¤?10405010580